Ρύθμιση Αρτηριακής Πίεσης

Ρύθμιση Αρτηριακής Πίεσης 2017-09-11T08:24:01+00:00

Αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη που προωθεί το αίμα μέσω των αρτηριών σε όλους τους ιστούς του σώματος, εξασφαλίζοντας την συνεχή κυκλοφορία του αίματος.Σε έναν ενήλικα άνω των 18 ετών, αρτηριακή υπέρταση ορίζεται όταν η συστολική πίεση του αρτηριακού αίματος είναι 140 mmHg ή μεγαλύτερη ή/και η διαστολική είναι 90mmHg ή μεγαλύτερη.

9 στους 10 υπερτασικούς ασθενείς έχουν Ιδιοπαθή υπέρτση, δηλαδή υψηλή αρτηριακή πίεση πολυπαραγοντικής αιτιολογίας (παχυσαρκία, κάπνισμα, αλκοόλ, κληρονομικότητα, χαμηλάεπίπεδα άσκησης, διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι, έντονο στρες) ενώ μόνο σε ένα ποσοστό 5% υπάρχει ειδικό αίτιο (δευτεροπαθής υπέρταση) η αντιμετώπιση του οποίου μπορεί να θεραπεύσει την αρτηριακή υπέρταση.

 

 

Βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης καθώς και της αντίστοιχης Αμερικανικής η αρτηριακή υπέρταση ταξινομείται ως ακολούθως:

  1. Υψηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ) συστηματική αύξηση της συστολικής ΑΠ >140mmHg ή/και της διαστολικής ΑΠ>90mmHg.
  2. Μεμονωμένη συστολική ΑΠ παρατηρείται συχνότερα στις ακραίες ηλικίες και πρόκειται για αύξηση της συστολικής ΑΠ >140 mmHg, ενώ η διαστολική ΑΠ<90mmHg.
  3. Ιδιοπαθής/πρωτοπαθής αρτηριακή υπέρταση αφορά την πλειοψηφία των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση και αποτελεί μια ετερογενήδιαταραχή στην οποία πολλαπλοί διαιτητικοί, γενετικοί και νεύρο- ορμονικοί παράγοντες σχετίζονται με την αύξηση της ΑΠ.
  4. Δευτεροπαθής αρτηριακή υπέρταση όπου η αιτία της αύξησης της ΑΠμπορεί να προκληθεί από α) φαιοχρωμοκύττωμα, β) στένωση νεφρικής αρτηρίας γ) πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, δ) σύνδρομο Cushing, ε) διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, στ) υπερκαλιαιμία ζ) νεφροπαρεγχυματική νόσο, η) στένωση ισθμού αορτής θ) υπνική άπνοια, ι) αλκοολισμός και κ) φαρμακευτικά σκευάσματα.

Στο ιατρείο μας, με δεδομένο την πολυετή εμπειρία μας, γίνεται εκτίμηση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης με την χρήση 24ωρης καταγραφής και κατόπιν λαμβάνεται η απόφαση για την πιθανή φαρμακευτική αγωσή που θα λάβει ο ασθενείς με τακτή παρακολούθηση. Η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να προκαλέσει βάλβη σε όργανα-στόχους (π.χ καρδία, νεφρός, εγκέφαλος, οφθαλμός). Για το λόγο αυτό γίνεται παράλληλα εκτεταμένος απεικονιστικός έλεγχος για την ανάδειξη πρώιμων βλαβών και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.